Novinky 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

od 14.10.2020 probíhá výuka podle rozvrhu s výjimkou TV a HV. Provoz školní družiny je nepřerušen. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné odhlásit obědy.

Od 15.10. do 23.10.2020 nelze volit z nabídky dvou obědů ve školní jídelně.

V Praze dne 13.10.2020

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření nemoci COVID - 19 Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Povinností školy je vzdělávat a zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost. 

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Součástí systému Chytré karantény je aplikace eRouška, která pomáhá eliminovat přenos nákazy. Zapojení do systému je zcela na dobrovolnosti.

 

Pro žáky naší školy od 12.10.2020 nastávají tyto změny:

Mateřská škola – provoz pravidelný, v době podzimních prázdnin provoz omezen podle počtu docházejících dětí.

Základní škola  1. stupeň - výuka bude probíhat ve standartním rozvrhu. HV je poslechová, TV se nevyučuje. 5. ročník je se změnou rozvrhu seznámen prostřednictvím ŽK – odpadá TV

                             2.stupeň  žáci se budou vzdělávat prezenčně, se změnou rozvrhu jsou seznámeni a informace mají ŽK, odpadá TV a HV nahrazena jiným předmětem

 

Z nařízení vlády se mění termín podzimních prázdnin - 26.- 30.10.2020

 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

Výňatek:

  • provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16odst. 9 školského zákona
  • provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,7.provoz škol, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
  • Zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

 

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

ředitelka školy

 V Praze dne 9.10.2020

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020 v 8:00 h slavnostním shromážděním na školní zahradě.

 

V době shromáždění a pobytu v areálu školy žádáme rodiče i žáky o dodržování hygienických opatření (mimořádné opatření MZČR - MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN- roušky, desinfekce, rozestupy). Dbejte pokynů zaměstnanců školy.

 

Po zahájení se přesunou žáci s třídními učiteli do tříd podle pokynů tak, aby byly dodrženy bezpečné vzdálenosti a třídy se nemísily. Žáky 0., 1. a 2. ročníků doprovodí rodiče a společně se zúčastní úvodní hodiny a třídní schůzky. Na zákonné zástupce žáků ostatních ročníků se budeme těšit v jiné dny. Termíny upřesní třídní učitelé.

Před vstupem do budovy je nutné zakrýt dýchací cesty a použít desinfekci na ruce.

S sebou roušky, elán a radost.

 

Těšíme se na vás.

Za pedagogický sbor 

                                      Vladimíra Šavrdová

                                            ředitelka školy