Novinky 

Od 25.5. 2020 je umožněna účast žáků 1. stupně ve škole za specifických podmínek.

V 7:40 h se otevírá areál školy, výukový program ve skupinách bude probíhat

od 8 h do 11:40 h.

V 11:40 - odchod žáků ze školy nebo přechod do ŠD.

 

Podmínky k účasti žáků ve škole:

 1. Žák musí být z domova vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení.
 2. Každý žák musí dodržovat stanovená hygienická opatření, opakované nedodržování hygienických opatření žákem, může být příčinou k vyloučení ze vzdělávací skupiny.
 3. Při vstupu do budovy si všichni umyjí ruce mýdlem a teplou vodou v místnosti WC příslušného vchodu a následně použijí desinfekci na ruce při vstupu do třídy.

25.5. 2020 při vstupu do areálu školy projdou všichni žáci ranním filtrem (měření teploty) a prokáží se vyplněným čestným prohlášením, viz níže,  s aktuálním datem.

Při vstupu do budovy předají prohlášení pedagogovi.

 

Rozdělení žáků do jednotlivých skupin:

 1. skupina:
  Herleová Eliška
  Krystýnek Teodor
  Mikšík David

  Mucha Sebastián
  Pavlík Alex
  Přecechtělová Patrice

  Petr Vojtěch
  Reif Erik
  Sýkora Lukáš
  Trkal Jiří
  Valentíková Nikol

 2. skupina
  Ettel Petr

  Grigoriev Maxim
  Hoang Anna
  Muchová Nela
  Nováková Natálie
  Orság Jan
  Schneiderka Jakub

 3. skupina
  Brandejsová Kateřina
  Gűrtler Karel
  Herleová Gabriela
  Minařík Daniel
  Němcová Kristýna
  Nosková Marie
  Pokorný Daniel
  Purchart Pavel
  Svoboda Matyáš
  Šlégrová Eliška

 4. skupina 
  Balogová Zdenka
  Hošek Jakub
  Kasal Janek
  Šarišský Filip
  Šlégr Lukáš
  Tancošová Sára
  Turková Karolína

 

 

 

 

Vážení rodiče,

                     od 25.5.2020 je umožněna účast žáků 1. stupně ve škole za specifických podmínek:

 • účast ve školní skupině je dobrovolná
 • při prvním příchodu do školy žák odevzdá podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - příloha - součástí Čestného prohlášení je seznámení s vymezením rizikových skupin ministerstvem zdravotnictví, bez tohoto prohlášení nelze žáka přijmout do výukové skupiny
 • rodiče zváží rizikové faktory v rodině při rozhodování účasti při výuce
 • do školy nesmí být vpuštěn žák s příznaky virového onemocnění, nebo zvýšenou teplotou
 • doprovázející osoby nemají přístup do prostor školy. Zákonný zástupce předá žáka pedagogovi před budovou školy, kde si jej též vyzvedne
 • výuka i přestávky pro jednotlivé skupiny budou organizovány tak, aby se nepotkávalo najednou více skupin
 • ve třídách budou zajištěny povinné rozestupy i prostředky na mytí rukou a desinfekce
 • žák musí být z domova vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení
 • každý žák musí dodržovat stanovená hygienická opaření, opakované nedodržování hygienických opatření žákem může být příčinou vyloučení ze vzdělávací skupiny
 • vzdělávací skupiny budou probíhat od 8:00 do 16:00 h, rodič si může dítě vyzvednout dříve nebo může žák odcházející bez doprovodu odejít dříve sám, nejdříve však po 4. vyučovací hodině, nebo po 5. vyučovací hodině u vyšších ročníků 1. stupně školy
 • ranní družina nebude poskytována
 • omlouvání žáků bude probíhat obvyklým způsobem
 • školní jídelna pro žáky školy nebude v provozu, o způsobu stravování škola jedná, pravděpodobně bude nutné dávat dětem jídlo z domova 
 • o dalších konkrétních podrobnostech provozu bude rozhodnuto podle zjištěného počtu účastníků vzdělávání ve škole a informace vám budou poskytnuty po 18.5.2020
 • Prosíme o co nejrychlejší předběžné sdělení, zda budete mít zájem o účast Vašeho dítěte ve škole ve vzdělávací skupině a zda bude dítě odcházet po dopoledním bloku, případně předpokládaný čas odchodů odpoledne.
 •  Závazně je nutné se vyjádřit nejpozději do 18.května 2020.  Po 25.květnu již nemohou být do skupiny zařazováni další žáci. 
 • Zákonní zástupci předají informace písemně prostřednictvím emailové pošty třídním učitelům nebo řediteli školy, prostřednictvím záložky napište nám na webových stránkách. Je možné zaslat též SMS na telefonní číslo uvedené na webových stránkách.
 • Závazně je nutné se vyjádřit nejpozději do 18. května 2020.  Po 25. květnu již nemohou být do skupiny zařazováni další žáci. 
 • Složení vzdělávacích skupin je do 30.6.2020 neměnné.
 • Žáci 2. stupně se budou do konce školního roku 2019/2020 vzdělávat distančně.
 • Děkujeme za respektování podmínek a součinnost při zajišťování vzdělávání vašich dětí.

                                  Mgr. Vladimíra Šavrdová, ředitelka školy,               5. května 2020

 

příloha:

příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

________________________________________________________________________________________________

 

příprava na školu leták 1_ořez.png 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD A 0. ROČNÍKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat. Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu. školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností". Nízký počet dětí ve třídě. Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče. Výuka anglického jazyka. Nadstandardní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení, práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku. Herní kout ve velké školní zahradě. Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.