Vítejte na našich stránkách!

Práce škol spočívá na úzké spolupráci mezi školou a rodiči, na vzájemné důvěře mezi všemi účastníky - dětmi, rodiči, učiteli a na zajištění všestranného individuálního přístupu ke všem dětem podle jejich aktuální potřeby. 

Vedle standardních aktivit daných vzdělávacími programy, nabízí škola různorodé činnosti pro posílení znalostí a dovedností dětí a to v rámci výuky i pobytu v předškolních zařízeních i ve školní družině. Škola má minimální preventivní program pro oblast prevence rizikového chování.

Škola nabízí žákům zájmové kroužky - kroužek sportovní, dramatický a kroužek rukodělný. Veškeré činnosti posilují znalosti žáků, rozvíjejí jejich schopnosti zejména v oblasti kreativity a komunikativních dovedností, vedou k posílení jejich sebevědomí a jsou i prevencí nežádoucích společenských jevů. Veškeré činnosti školy jsou zaměřeny na dosažení co nejlepšího budoucího společenského uplatnění našich žáků.

Škola má moderně vybavené učebny, keramickou pracovnu, žákovskou kuchyni, školní dílnu, 2 počítačové učebny a odbornou učebnu logopedické péče pro všechny žáky a žákovskou knihovnu. Má pěkný herní i  sportovní prostor ve velké školní zahradě.

Od listopadu 2015 je v provozu nově vystavěná část budovy - křídlo L - ve které je umístěna mateřská škola s výdejnou jídla, školní družina, 3 učebny, žákovská dílna a tělocvična.

Ve školách pracují speciální pedagogové, výchovný poradce a školní psycholog.

 

Mgr. Vladimíra Šavrdová

ředitelka školy

Zápis do naší ZŠ

Vážení rodiče.

Využijte pro své dítě naši základní školu.

Škola zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dítěte, respektuje osobní tempo dítěte.
Škola poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní vzdělávací program "Škola individuálních možností" až do 5.ročníku.
Přímý individuální přístup ke každému dítěti podle jeho potřeby
je zárukou, že dítě může od 6. ročníku přecházet do kterékoli běžné ZŠ s plným počtem žáků a nebude selhávat.
Rozsah potřebné speciální péče určí dítěti psycholog.
Učivo základní školy v plném rozsahu.
školní vzdělávací program - "Škola individuálních možností".
Nízký počet dětí ve třídě.
Učitel odborník - speciální pedagog.
Náprava řeči - individuální logopedická péče.
Výuka anglického jazyka.
Nadstardantní aktivity - vycházky, výlety, divadelní představení,
práce s keramikou a další tvořivé činnost, kroužek sportovní, dramatický od nejnižšího věku.
Herní kout ve velké školní zahradě.
Možnost stravování ve školní jídelně.
Možnost pobytu dítěte ve školní družině pod odborným vedením.
Pěkné prostředí.

Novinky

invalidovna_picleft.jpg

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

invalidovna_picright.jpg

Návštěvnost stránek

091267