Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali, že volby do školské rady proběhnou ve dnech 26. a 27.9.2022 v budově školy.

 

                                                                             Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                 Ředitelka školy

 

____________________________________________________________________________________________

 

Ředitelské volno 

Vážení rodiče,

na den 16.9.2022 uděluji ředitelské volno pro žáky školy.

Podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů - výročí 110 let školy.

 

Děti, žáci a zákonní zástupci se mohou s historií školy seznámit v dalším týdnu (od 19.9. do 23.9.2022).

 

Děkujeme za pochopení 

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

________________________________________________________________________________________________

 

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

bude probíhat 1.9.20228.00 hodin na školní zahradě. Následně proběhne uvedení do kmenových tříd. 0. a 1.ročníků za doprovodu rodičů.

 

Ukončení vyučování v 8.45 hodin, výdej obědů ve školní jídelně 10-12 hodin.

 

                                                            Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                  ředitelka školy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školné  pro školní družinu na školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 8, Za Invalidovnou 1 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ve výši  100 Kč měsíčně

Úplata se hradí hotově či bezhotovostně na účet školy 2003310003/6000. V případě bezhotovostní platby je nutné informovat vedení Základní a Mateřské školy pro přidělení variabilního symbolu.

 

Podle § 11 odst. 3 vyhlášky o zájmovém vzdělávání může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.

 

 

                                                                                 Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                       ředitelka školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Všem žákům i rodičům přejeme krásné léto a budeme se těšit na viděnou v novém školním roce.

                                                                            Mgr.Vladiíra Šavrdová

                                                                                 ředitelka školy

krásné léto.jpg

 

______________________________________________________________

Gratulujeme za skvělé umístění žákovi 2.třídy ve výtvarné soutěži

"Nenič si své tělo"

 které pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

 

obrázek Vláďa.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

 

Dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nadále nepatří do školy či školského zařízení

  • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
  • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

 

Bližší informace na odkazu:

https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-covid-19-s-ucinnosti-od-10-2-2022-a-19-2-2022/ 

Děkujeme                                                                        Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

______________________________________________________________________________________________

 

 Pozvánka na den otevřených dveří

 

Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu k základnímu vzdělávání, odkladu školní docházky, nástupu do 1. třídy, 0. ročníku – přípravné třídy, nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. V době dodržování protiepidemiologických opatření není možná osobní návštěva školy.

Pořádáme den otevřených dveří ve středu od 12.1.2022 od 9:00 hodin a ve čtvrtek 10.2. a 10.3.2022 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

 

 Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

_____________________________________________________________________

 

PŘEJEME VÁM VŠEM ŠŤASTNÉ VKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU MMXXII

 

Informace k testování od 3.1.2022 do 17.1.2022

V době od 3.1.2022 bude z nařízení vlády ve škole probíhat testování všech žáků 2 x v týdnu. (v pondělí a čtvrtek, případně jiný den, kdy žák přijde do školy a v uvedeném dni nebyl přítomen). Způsob testování bude stejný jako v předchozím období, samo odběrem vzorku z nosu.  Děkujeme za součinnost a respektování pokynů pověřených zaměstnanců školy. 

 

https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-v-mimoradnych-opatrenich-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/

___________________________________________________

 

Ředitelské volno 

Vážení rodiče,

ve dnech 20.12. až 22.12.2021 uděluji ředitelské volno pro žáky školy.

Podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů

 

Děkujeme za pochopení 

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

____________________________________________________________________

 

Dotazníkové šetření

HMHP pořádá  dotazníkové šetření k bezpečnosti a pohybu po Praze. Možnost se zapojit do dotazníkového šetření je na odkazu, který byl zveřejněn na portále města Prahy:

Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)  nebo případně přímo odkazu na dotazník https://www.survio.com/survey/d/strategie-besip-v-praze

Dotazník je možné vyplnit do konce listopadu 2021.

 

___________________________________________________________________________________________

 

Informace k testování žáků ve dnech 22. a 29.11.2021

Ve dnech 22.11. a 29.11.2021 budou podle nařízení vlády probíhat další kola screeningového testování žáků. K testování budou použity testy ze státních rezerv –SEJOY -  SARS-CoV-2 Antigen Rapid, určené k samo testování, výtěrem z přední části nosu.  

V 0. – 3. ročníku za aktivní účasti rodičů, u ostatních žáků s metodickým vedením pedagogů. Žáků s potvrzením o očkování nebo proběhlé nákaze v době posledních 180  dnech, se testování netýká.

 

Za dobu povinného testování žáků ve školách byl prokázán pouze 1 případ pozitivního výsledku PCR a jeden záchyt antigenem.

                                                                                 Děkujeme za spolupráci všem.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace k testování žáků 15.11.2021

Škola zajistila pro nadcházející plošné testování žáků ve školách testování formou neinvazivního testu - antigenním a následně PCR.

15.11.2021 a následně dle potřeby bude ve škole provádět testování mobilní testovací tým.

bližší info zde:

Souhlas s testováním na přítomnost Covid - 19.doc

Souhlas s testováním na přítomnost Covid - 19 - informace pro rodiče (1).doc

 

Testování žáků ve dnech 8. a 15.11.2021

Z důvodu epidemiologické situace a vládou schváleného mimořádného opatření MZ se bude dne 8. a 15.11.2021 provádět screeningové testování žáků ve škole.

(0.-3. ročník - testy provedou v součinnosti zákonní zástupci žáků před vyučováním.

Žáci 4.-9.ročníků provedou samotestování ve třídách při zahájení výuky.)

Testujeme typem testu - SEJOY

testovani-ve-skolach-cele-zneni-095011.2021.pdf

 

Děkujeme za pochopení

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

______________________________________________

Ředitelské volno 

Vážení rodiče,

dne 27.9.2021 před státním svátkem 28.9.2021 uděluji ředitelské volno pro žáky školy.

Podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů

 

Děkujeme za pochopení 

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

______________________________________________

Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2021

bude probíhat v 8.00 hodin na školní zahradě. Následně proběhne uvedení do kmenových tříd. 0.- 3.ročník za doprovodu rodičů.

Pro vstup do budovy školy je nutné dodržovat hygienická opatření - zakrytí dýchacích cest a použití dezinfekce.

Všichni žáci podstoupí screeningové testování antigenními testy - 1.-6.9., 9.9.2021.

Info MŠMT:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf  

Ukončení vyučování v 8.45 hodin, výdej obědů ve školní jídelně 10-12 hodin.

 

 

Děkujeme za respektování pokynů

                                                                                       Mgr. Vladimíra Šavrdová

__________________________________

 

 

Přejeme všem hezké prázdniny.

 

 


Slavnostní zakončení školního roku 30.6.2021

bude probíhat v 8.00 hodin na školní zahradě. Při převzetí vysvědčení musí

být  všichni žáci testovaní. Při shromáždění žádáme rodiče o ochranu

dýchacích cest.

 

Děkujeme za respektování pokynů

                                                                                       Mgr. Vladimíra Šavrdová

_______________________________________________________________

 

Aktuální informace:

Podle novely mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 se opatření oproti současnosti mění takto:
děti v mateřské škole v Praze se od 3.5. 2021 již povinně netestují,

 preventivní antigenní test ve škole se nově provádí
s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka
ve škole v daném týdnu. 

Nadále platí, že děti a žáci s příznaky respiračního onemocnění se nemohou vzdělávání účastnit.

Děkujeme za respektování pokynů

    Mgr. Vladimíra Šavrdová

 

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-zmeny-ke-3-5-final-aktualizovano.pdf

_________________________________________________________________________________________________

Důležité upozornění

 

Výuka v ZŠ v týdnu 19.4.-23.4.2021 od 8:00 do 11:40 hodin,

dále podle pravidelného rozvrhu.

Provoz školní družiny a mateřské školy podle pravidelné provozní doby.

 

                                                                   15.4.2021 Mgr. Vladimíra Šavrdová 

_____________________________________________________________________

Zahájení prezenční výuky

Vážení rodiče a milí žáci,

z nařízení vlády přechází naše škola od 12.4.2021 na prezenční výuku s pravidelným testováním. Pro děti MŠ a žáky 0. - 3. ročníku testování v doprovodu rodičů. LEPU testy.

Provoz MŠ pro předškolní děti v běžné provozní době,

Provoz školní družiny podle provozu před uzavřením škol (zahájením distanční výuky),

bližší informace u třídních učitelů,  

Těšíme se na vás.

https://www.msmt.cz

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 

Priloha č. 3_892344276_0_testovani diagram.pdf

Příloha č. 2_Návod testovací sada.PDF

 

 

 8.4.2021 Mgr. Vladimíra Šavrdová 

_____________________________________________________________________

Důležité upozornění pro zákonné zástupce a žáky školy 

Od 1. do 21.3.2021 jsou rozhodnutím vlády uzavřeny školy a mateřské školy v České republice. 

V týdnu 1. - 5.3.2021  máme jarní prázdniny.

Od 8.3.2021  bude probíhat distanční výuka ve všech ročnících školy. Na výuku budou žáci zváni prostřednictvím žákovských emailových adres, jak jsou zvyklí. O aktualitách budete informováni třídními učiteli a prostřednictvím webových stánek. 

Přejeme vám všem pevné zdraví, sílu naděje a jarní slunce v duši.

1.3.2021 Mgr. Vladimíra Šavrdová

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final - 4854.pdf

 


Pozvánka na den otevřených dveří

 

Vážení zájemci o informace o naší škole, možnostech pro vaše děti, podmínkách zápisu k základnímu vzdělávání, odkladu školní docházky, nástupu do 1. třídy, 0. ročníku – přípravné třídy, nabízíme tyto informace a odpovědi na vaše dotazy. V době dodržování proti epidemiologických opatření není možná osobní návštěva školy.

Pořádáme den otevřených dveří 18.2. 2021 od 9:00 hodin a 18.3.2021 od 9:00 hodin, kterého se můžete zúčastnit elektronicky.

Podmínkou pro online připojení je zaslat na adresu školy (napište nám, kontakty) svou emailovou adresu, přidáme vás do týmu a zašleme pozvánku.

 

 Děkujeme a těšíme se.

 

                                                                                Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

______________________________________________________________________________________________

 

Výuka ve škole opět od 4.1.2021

provoz podle rozvrhu a režimu, který byl v platnosti do 11.12.2020

 Žádáme o dodržování nařízení odpovídajícího stupně PES,  nařízení vlády a hygienických opatření.

Děkujeme za respektování pokynů a těšíme se na žáky

4.1.2021 ve škole. 

31.12.2020  Mgr. Vladimíra Šavrdová

 

______________________________________________________

Ředitelské volno ve škole se mění na Dny proti Covidu.

 

 21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.

Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

 

skoly-1335-12.2020,.pdf

 

15.12.2020

                                                                                       Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 ________________________________________________________________________________________________

 

 

Ředitelské volno

 

Vážení rodiče,

ve dnech 21. a 22. prosince 2020 uděluji ředitelské volno pro žáky školy.

Podle § 24, ods.2, 561/2004 Sb. Školský zákon, z organizačních a provozních důvodů

 

Děkujeme za pochopení a přejeme klidný Adventní čas, radostné prožití Vánoc a pevné zdraví do nového roku.

 

1.12.2020                                                     

                                                                                         Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

____________________________________________________                                                                       

 

 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
od středy 18. 11. 2020 je opět zahájena prezenční výuka ve všech ročnících škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žádám Vás o spolupráci při vybavení dětí rouškami, které budou z preventivních důvodů používat ve všech prostorách školy. Nadále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

Žádáme o důsledné sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte. Žák s příznaky respiračního onemocnění, případně zvýšenou teplotou se nemůže účastnit výuky.

 

Děkujeme za spolupráci a respektování pokynů.

 

V Praze, 12.11.2020                                                  Mgr. Vladimíra Šavrdová

                                                                                               Ředitelka školy

 

Odkazy na aktuality z MŠMT a školní jídelnu:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

https://www.zs-strozziho.cz/jidelna/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Děkuji všem, kteří se podílí na vzdělávání na dálku. Přeji hodně trpělivosti, radosti z dosažených výsledků a naději v blízké setkání.

 

Rodiče, dále spolupracujte s pedagogy školy. Potřebujete – li podporu a pomoc v náročné situaci, můžete využít kontakty a nabídku na přiloženém letáčku a v záložce Školní poradenské pracoviště

 

                               9.11.2020                               ředitelka školy

HORKÁ LINKA.pdf

---------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče a milí žáci, 

Vláda ČR rozhodla o uzavření škol od 2.11.2020 pro prezenční výuku žáků vzdělávaných podle § 16, odst.9 Školského zákona.

O způsobu distanční výuky budete informováni třídními učiteli.

Při další organizaci vzdělávání se budeme řídit konkrétními a aktuálními pokyny vlády. 

Prosím, sledujte naše webové stránky.

Děkuji za celou školu za vaši spolupráci a přeji klid a naději do dalších dnů. Opatrujte se 

Od 2.11.2020 do odvolání děti do školy nejdou. Povinně se budou vzdělávat z domova.

ředitelka školy

V Praze, dne 30.10.2020

______________________________________________________

 

Vážení rodiče,

v současné době probíhají jednání o uzavření škol zřizovaných podle §16,odst.9,561/2004 Zákona (Školského zákona). Návrh pana ministra školství bude předložen vládě. Čekáme na rozhodnutí vlády, které bude zveřejněno 30.10.2020. Následně vás budeme informovat o způsobu výuky (distanční x prezenční). 

Děkujeme a přejeme pevné zdraví Vám všem

ředitelka školy

V Praze, dne 29.10.2020

__________________________________________________

 

VÁŽENÍ RODIČE,

připomínáme - od 26.10. do 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny.

Všem dětem a rodičům přejeme jejich klidné prožití a hlavně pevné zdraví.

 

Prosíme, prohlédněte si přiložené přílohy:

dopis pana ministra Plagy.pdf

doporučené odkazy aneb jak mluvit s dětmi o coronaviru.docx

leták pro 1. stupěň.jpg

leták pro 2. stupěň.jpg

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

ředitelka školy 

V Praze dne 23.10.2020

______________________________________________________________________________________________ 

VÁŽENÍ RODIČE,

od 14.10.2020 probíhá výuka podle rozvrhu s výjimkou TV a HV. Provoz školní družiny je nepřerušen. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné odhlásit obědy.

Od 15.10. do 23.10.2020 nelze volit z nabídky dvou obědů ve školní jídelně.

V Praze dne 13.10.2020

------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření nemoci COVID - 19 Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Povinností školy je vzdělávat a zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost. 

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Součástí systému Chytré karantény je aplikace eRouška, která pomáhá eliminovat přenos nákazy. Zapojení do systému je zcela na dobrovolnosti.

 

Pro žáky naší školy od 12.10.2020 nastávají tyto změny:

Mateřská škola – provoz pravidelný, v době podzimních prázdnin provoz omezen podle počtu docházejících dětí.

Základní škola 1. stupeň - výuka bude probíhat ve standartním rozvrhu. HV je poslechová, TV se nevyučuje. 5. ročník je se změnou rozvrhu seznámen prostřednictvím ŽK – odpadá TV

                             2.stupeň – žáci se budou vzdělávat prezenčně, se změnou rozvrhu jsou seznámeni a informace mají ŽK, odpadá TV a HV nahrazena jiným předmětem

 

Z nařízení vlády se mění termín podzimních prázdnin - 26.- 30.10.2020

 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

Výňatek:

  • provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16odst. 9 školského zákona
  • provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,7.provoz škol, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
  • Zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

 

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

ředitelka školy

 V Praze dne 9.10.2020