Drobečková navigace

Aktuality > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2

Praha 1

Základní účel zařízení - výchova a vzdělávání v souladu s platnými předpisy

Hlavní činnost – předškolní vzdělávání – mateřská škola, základní vzdělávání - základní škola, školní družina, školní jídelna - výdejna

Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost

Školu v právní subjektivitě zřizovanou MŠMT ČR od 1.1. 2001 převzal  zřizovatel Hlavní město Praha. Základní škola i mateřská škola jsou zřízeny pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – poruchy učení, lehké mentální postižení.

Škola má celopražskou působnost

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
  Praha 8, Karlín
  Za invalidovnou 628/1

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
  Praha 8, Karlín
  Za invalidovnou 628/1

 • 4.3 Úřední hodiny

   v pracovní dny 8:00 - 14:30, v jiném čase dle předchozí domluvy,

 • 4.4 Telefonní čísla

  ZŠ: +420 284 826 799
  MŠ: +420 284 824 210
  ŠD: +420 774 137 333

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zs-mszainvalidovnou.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
  Praha 8, Karlín
  Za invalidovnou 628/1

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

 • 4.8 Datová schránka

  eu7yipm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2003310003/6000

6. IČO

70102431

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitele školy jsou uloženy v ředitelně a k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

  Výroční zprávy jsou zveřejněny na stránkách školy v záložce výroční zprávy

  Školní vzdělávací programy jsou k dispozici kdykoli po domluvě

  Školní řád na stránkách školy v záložce Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

  Rozvaha a výsledovka je k dispozici na webu MFČR monitor.statnipokladna.cz

9. Žádosti o informace

Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti

Prostřednictvím elektronické pošty: sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): eu7yipm

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Karlín, Za invalidovnou 628/1

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace, lze podat odvolání k odboru školství a mládeže magistrátu Hlavního města Prahy.

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

ředitel školy a statutární zástupce ředitele školy přijímá a eviduje a vyřizuje

mohou být podány písemně, ústně nebo v elektronické podobě. O vyřizování nepodepsaných stížností rozhodne příjemce stížnosti.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informce lze podat odvolání k Magistrátu Hlavního města Prahy prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty k vyřízení žádosti.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři školy. Žádost o poskytnutí informace je záložce formuláře

13. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři školy. Žádost o poskytnutí informace je záložce formuláře

Strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy zveřejňující subjekt

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Pořízení kopií na kopírovacím stroji nebo tisk z počítače:

  1 list jednostranný    A4       2,- Kč

  1 list oboustranný     A4       4,- Kč

  1 list jednostranný    A3       5,- Kč

  1 list oboustranný     A3       10,- Kč

  Zaslání informace poštou – sazby dle sazebníku České pošty

  Vydání duplikátu vysvědčení          150,- Kč

  Náklady na rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (hledání v archivu, výpisy z rozsáhlých spisů, opisy vysvědčení apod.)

  Za první započatou hodinu  100,- Kč

  Za každých dalších započatých 15 minut   30,- Kč

  Úhrady budou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V současné době Základní škola a Mateřská škola neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V souladu s §18 odst.2) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je výroční zpráva součástí výroční zprávy školy.