Drobečková navigace

Aktuality > Povinně zveřejňované informace > Výroční zprávy staré > Výroční zpráva za škol. rok 2013 -2014

 

Zde celá výroční zpráva 2013/2014 ke stažení ve formátu Word:

Výroční zpráva 2013/2014

 

Zde celá výroční zpráva 2013/2014:

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Školní rok 2013 / 2014

  

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8,
Za Invalidovnou 3,
IČO: 70102431

 

Obsah:

 

Výroční zpráva školy v souladu s § 168 zákona č. 561/2004  Sb.

 

Příloha 1         kopie dokumentu – schválení VZ Školskou radou

Příloha 2         Prevence sociálně patologických jevů

Příloha 3         Zpráva o výsledku kontroly Odboru kontroly MHMP
                        o hospodaření v letech 2013  -  12.5.2014 – 20.6.2014

Příloha 4         Hodnocení činnosti školské rady

Příloha 5         CD s kopií VZ a školním vzdělávacím programem

 

 

 1. Základní údaje o škole

Charakteristika organizace

Škola vystupuje jako příspěvková organizace

 

Základní škola a Mateřská škola Praha 8 Za Invalidovnou 3.

Organizaci byla vydána nová Zřizovací listina příspěvkové organizace na základě schválení usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/15 ze dne 28.4.2011 a nabyla účinnosti dnem 1.6.2011.

Touto zřizovací listinou byla zrušena předchozí zřizovací listina č. 550 dne 3.4.2001.

 

Zřizovatelem je od 1.1.2001 Hlavní město Praha.

 

 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele

 

Ředitel školy, který je současně statutárním orgánem právnické osoby

Mgr. Vladimíra Šavrdová

Mobilní telefon  - 607 050 792

Statutární zástupce ředitele

Mgr. Lada Vargová DiS.

 

Telefon  - 284 826 799 tel. a fax. - 284817130  mobil  - 607 050 792,
608 122 175

e-mail organizace sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

 

 1. Webové stránky právnické osoby

 

www.zs-mszainvalidovnou.cz

 

 

 1. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita, obory vzdělání a vzdělávací programy (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)

 

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol bylo vydáno  MŠMT ČR se zřetelem k posouzení žádosti Hlavního města Prahy ze dne 26.6.2006 a rozhodlo pod č.j. 16342/06 –21 ze dne 26.6.2006, že se právnická osoba s názvem Speciální školy Praha 8 Za Invalidovnou 3 zapisuje do školského rejstříku pod názvem Základní škola a Mateřská škola Praha 8 Za Invalidovnou 3.

Rozhodnutí MŠMT č.j. MŠMT-36283/2012-62, po posouzení žádosti hlavního města Prahy, zapisuje změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 od. 1 písm. i) a j) školského zákona. (změna ředitele/statutárního orgánu) na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 970 ze dne 26.6.2012 jmenování a uvedení do funkce  od 1.8.2012. Současně byl proveden výmaz dobíhajícího vzdělávacího oboru 79‑01-C/001 Základní škola z rejstříku škol a školských zařízení. Tento obor vzdělání byl již k 1.9.2007 nahrazen oborem vzdělání se schváleným rámcovým vzdělávacím programem 79-01-C/01 Základní škola. 

IZO organizace 610 350 803, IČO 70102431.

ZŠ působí na adrese Za Invalidovnou 3/579 Praha 8 - Karlín, 186 00 a MŠ do 30.6.2014 na detašovaném pracovišti organizace na adrese Sokolovská 182 Praha 8 - Libeň 180 00.

Vzdělávání je určeno žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

Organizace  slučuje dle Rozhodnutí  MŠMT č.16 342/06 - 21 o změnách v údajích  vedených v rejstříku škol a školských zařízení zařazení tj. od 26.6.2006

a Rozhodnutí MHMP č.j.S-MHMP 366199/2006 s účinností od 1.10.2006 :

tyto součásti organizace

základní škola -  79 - 01 - C                                      

IZO 110350812

se sídlem Za Invalidovnou 3, Praha 8 s kapacitou 150 žáků

 

Obor vzdělání Základní vzdělání

79- 01-C/01

 

 1. 1.      Základní škola

přípravné třídy, 1.,2.,3.,4.,5.ročník

 

vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s SPU

její součástí jsou i přípravné třídy určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti se sociálním znevýhodněním

Základní škola pro děti s SPU vznikla a funguje od 1.9.1994.

 

V 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku zaveden

Školní vzdělávací program - Škola individuálních možností

Učební plán stanoven podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j.15523/2007 - 22

S platností od 1.9.2006 zavedena od 3. ročníku povinná výuka anglického jazyka.

 

Od školního roku 2009/10 probíhá výuka AJ již v přípravných ročnících, v 1. a 2. ročníku.

Přípravné třídy  - mají  vlastní ŠVP - třídní kurikulum Hrou k učení.

Vzdělávají žáky od 5 let věku do nástupu školní docházky, vhodné zejména pro děti s odloženou školní docházkou. Zaveden od září 2003.

 

Výuka pro žáky této ZŠ doplněna o individuální logopedickou péči v rámci disponibilní časové dotace daného učebního plánu v rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace.

  

2.         Základní škola 

1. –  9. Ročník

 

Určena pro žáky s mentálním postižením.

 

Učební plán stanoven podle rámcového vzdělávacího programu RVP ZV – LMP

Školní vzdělávací program - Škola praktická

 

Žáci s mentálním postižením od 1. do 5. ročníku jsou integrováni do 1. základní školy,  vzdělávají se podle ŠVP Škola praktická

  

3.         Mateřská škola

 IZO 110 350 839  kapacita 20 dětí

detašované pracoviště se sídlem Praha 8, Sokolovská 182

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program - Školička

zajištěna odborná individuální logopedická péče

 

  

 1. Školní družina                      

0. – 3. ročník, výjimečně v naléhavém případě vyšší ročník

IZO 110 350 847  kapacita 100 žáků

se sídlem Za Invalidovnou 3, Praha 8

 

Pracuje podle školního vzdělávacího programu  ŠD - Společně, součástí programu je doučování podle individuální potřeby dítěte.

 

 

 

 1. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb

Počet budov, ve kterých se vyučuje

                                               Tělocvična, hřiště, pozemek

 

ZŠ a ŠD na adrese Za Invalidovnou 3, Praha 8.

ZŠ v budově pavilonu C – kde je vlastníkem hlavní město Praha.

V pavilonu C – sekce C1, C2, C3 je 10 tříd, žákovská kuchyně, 2 počítačové pracovny, odborná pracovna logopedické péče, keramická dílna, sborovna a ředitelství školy, spisovna, žákovská a učitelská knihovna, a kabinety odborných předmětů. 

V pavilonu D, kde je vlastníkem MČ Praha 8  - smluvní pronájem Dvě herny ŠD, odborná učebna a kabinet fyziky a chemie a 1 učebna školních dílen byl pronájem k 30.6.2014 ukončen.

V pavilonu D využíváme formou hodinového pronájmu se ZŠ Petra Strozziho Praha 8, Za Invalidovnou 579 ( MČ Praha 8) prostory dvou tělocvičen, ve smluvním čase od října do května můžeme využívat i velké hřiště uvedené ZŠ.

Při škole je rozsáhlý pozemek – ve vlastnictví MHMP a ve správě organizace.  Je plně využíván k pobytu žáků o velkých přestávkách, k výuce pracovního vyučování pěstitelské práce, k pobytu školní družiny a dále ke školním i mimoškolním tělovýchovným aktivitám.

Zahrada a hřiště slouží v září a v červnu k výuce TV, dále v průběhu roku i k mimořádným akcím školy – dopravní soutěže, výuka k tématu ochrana životního prostředí, dětský karneval a jiné.

MŠ byla do 30.6.2014 na adrese detašovaného pracoviště Sokolovská 182, Praha 8 – Libeň, (MČ Praha 8).

K venkovnímu  pobytu dětí se využíval od školního roku 2007/2008  zrekonstruovaný a vybavený herní prostor na pozemku č. 3553, jehož vlastníkem je MČ Praha 8 a organizace jej využívala formou smluvního pronájmu.

Škole byla ukončena nájemní smlouva uvedených prostor s MČ Praha 8 k 30.6.2014. Další provoz bude dočasně probíhat v prostorách DDM Karlínské Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8 (MHMP).

V průběhu školního roku se škola připravovala na stěhování a uvolňování pronajatých prostor. Byl schválený projekt přístavby mateřské školy a školy na adrese Za Invalidovnou 3, Praha 8 a proběhlo výběrové řízení stavební společnosti (zatím není ukončeno).

 1. 6. charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

           

Po celkové rekonstrukci objektu i prostor areálu školy a dále modernizací celkového vybavení školních učeben novým zařízením a sbírek novými pomůckami jsou velmi dobré. Škola v rámci finančních možností doplňuje průběžně školní sbírky moderními didaktickými pomůckami, pravidelně využívá 2 dobře vybavené počítačové učebny.

Interiér školyjevybaven novým nábytkem a účelovým zařízením školní žákovské kuchyně, dílny, čítárny a učebny dívčího pracovního vyučování a rodinné výchovy  i odbornou učebnou pro práci dětí s keramikou a logopedickou péči.

Od roku 2005/2006 má škola nově vybavený kabinet s pracovnou školního psychologa,  od roku  2006/2007  nově vybavenou učitelskou knihovnu a spisovnu k ukládání starých dokladů a spisů dle platného archivního zákona.

Od roku 2007/2008 nově vybaveny kabinety didaktické techniky a TV a kabinet přírodopisu.

V roce 2009/2010 byla vybudována druhá počítačová učebna a nově vybaven kabinet fyziky a chemie.

V roce 2010/2011 byla zmodernizována i první počítačová učebna a vybavena novými PC.

V roce 2011/2012 byla 2. počítačová učebna vybavena interaktivní tabulí, k umožnění moderní výuky žáků na nejvyšší úrovni.

V roce 2013/2014 byla zařízena 3 PC učebna, rozvedeno WIFI připojení po budově školy a zakoupeno 10 iPADů pro výuku.

Psychohygienické podmínky jsou kvalitní pro žáky, soustavně se zlepšují i pro všechny pracovníky organizace.

                                                                                                             

Výrazným pozitivem je možnost pobytu ve školní zahradě i v době přestávek.

V roce 2007/2008 bylo vybudováno nové oplocení školní zahrady na Invalidovně.

V roce 2011/2012 byla provedena rekonstrukce školního hřiště v prostorách školní zahrady, hřiště bylo opatřeno novým moderním bezpečnostním povrchem s v krásném barevném provedení s pěknými herními prvky pro děti a žáky všech věkových kategorií.

Nově vybudované venkovní prostory  pro děti na MŠ na detašovaném pracovišti byly předány naší organizaci 29.8.2007.

V roce 2011 /2012 byly i zde doplněny nové herní prvky, domeček, lavičky, houpačky. Tyto herní prvky byly v červnu 2014 demontovány a převezeny k uskladnění na školní zahradu základní školy na adresu Za Invalidovnou 3, Praha 8.

 

 1. 7.      Školská rada

Ve škole proběhly v září 2013 volby do Školské rady z řady pedagogů, rodičů a zřizovatele doplnil školskou radu v květnu 2014.

Složení ŠR:

Předseda – Mgr- Jaroslava Punčochářová - pg. školy (jaroslava.puncocharova@zs-mszainvalidovnou.cz, tel: 777181864)

Členové – Mgr. Michal Materna – pg.školy

                 Bc. Josef Raiz – zástupce zřizovatele – vedoucí OSP MČ Praha 8

                 RNDr. Tomáš Hudeček – zástupce zřizovatele – v listopadu 2013 rezignoval na funkci ve ŠR a v květnu 2014 byla pověřena Mgr. Jiřina Slavíčková – radní Prahy 8

                Ing. Pavel Prágl – zástupce rodičů

                Julie Karpíšková – zástupce rodičů

 

 1. II.               Pracovníci právnické osoby

 

Personální obsazení školy

 

Odpovídá aktuálním potřebám školy.

 

pracovníci

K 30.6.2013

fyzické osoby/

z toho externisté

K 30.6.2013

přep. pracovníci

K  30.6.2014

Fyzické osoby/

z toho externisté

K 30.6.2014

přep. pracovníci

Pedagogičtí 

24/0

22,612

27/0

23,50

nepedagogičtí

6/0

4,25

6/0

4,25

celkem

30

ale 31  viz pozn.

26,862

ale 27,862 viz pozn.

33

27,75

 

      

Provozní pracovníci: 1 ekonom, školník, školnice - uklízečka pro MŠ, 3 uklízečky

Dále má organizace jednu pracovnici na dohodu o pracovní činnosti – práce a mzdy.

 

 Pozn. :

V roce 2013/2014 zástupy za dlouhodobou nemoc  - 1 plný úvazek za pracovníka v ZŠ od 1.9.2013 do 18.4.2014.

1 plný úvazek v MŠ z důvodu změněné pracovní schopnosti snížen na 0,36 a doplněn od 10.9.2013 do  30.6.2014 pracovníkem do 1.0 úvazku.

                        Dále v tabulkách vedeno jako zástup  -  Z

    

Podle součástí

a)      počty osob

 

škola

ředitel a zástupce ředitele

fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele

přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé

fyzické osoby celkem

interní učitelé

přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé

fyzické osoby celkem

externí učitelé

přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci

fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci

přepočtení na plně zaměstnané celkem

Základní škola

2

2

16+1Z

14,86+1 Z

0

0

16+1Z

+ 2AP

14,8+1Z+

2AP

Mateřská škola

 

 

6

4,516

0

0

6+

1AP

4,516+1AP

Školní družina

 

 

3

2,5

0

0

3

2,5

 

Pozn.: Ped. pracovníků celkem 26 fyzicky, 1 pracovník má souběžný PP – část úvazku v ŠD a část jako učitel

 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků

škola

počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

Základní škola

kvalifikovaných

15

88,24

nekvalifikovaných

2

11,76

Mateřská škola

kvalifikovaných

4

66,66

 

nekvalifikovaných

2

33,33

Školní družina

kvalifikovaných

3

100

 

nekvalifikovaných

0

0

Asistent pedagoga

kvalifikovaných

3

100

 

nekvalifikovaných

0

0

 

Odbornost  v % : 87,0967 %

 

Pozn.:  MŠ  - 2 učitelky SpgŠ, ale nemají  sppg

 ZŠ – 2 učitelky kvalifikované, ale  nemají sppg

      

 

Odchody pedagogických pracovníků v průběhu  škol. roku: 1 uč. ZŠ (VP)- úmrtí

Odchody nepedagogických pracovníků v průběhu  roku: 0

  

c) věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve fyzických osobách k 31.12.2013

v tom podle věkových kategorií

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

 

0

1

7

9

8

8

Z toho ženy

0

1

7

9

7

8

 

  

Podle součástí

 

věk

Do 30 let

Do 40 let

Do 50 let

Do 60 let

Nad 60 let

Z toho důchodci

 

1

5

6

5

5

5

žen

1

5

6

4

4

4

0

2

3

1

2

2

Žen

0

2

3

1

2

2

ŠD

0

0

0

2

1

1

žen

0

0

0

2

1

1

Školní psycholog

0

0

0

0

0

0

žen

0

0

0

0

0

0

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků:          49,5625 let

z toho žen:                                                                49,3548 let

 

Jmenovitě  pedagogičtí pracovníci  - odborná kvalifikace

 

 

jméno

funkce

 

ŠD

Kvalifikace

 

       Mgr.Albertová

 

1.st

 

 

 

VŠ sppg

 

Mgr. Daňková

Ved.uč. MŠ

 

 

učitel

 

VŠ – sppg

 

Ďurčíková DiS.

 

AP 0.r

 

 

 

VOŠ

 

Mgr. Havlová

 

 

 

Uč. MŠ logoped

 

VŠ – sppg

 

Hovorková

 

2.st.

/zástup/

 

učitel /zástup/

 

SPgŠ,sppg

 

Hýlová

 

AP 0.roč.

 

 

 

SOU

Kurz asistent pedagoga

 

Mgr. Hrušková

 

0.roč.1.st.

 

 

 

VŠ sppg

 

Mgr. Kostenková

 

0.roč 1.st.

 

 

 

VŠ sppg

 

Kotlářová

 

1.st.a 2.st.

 

 

vychovatel

VŠ sppg

 

Mgr. Kuklíková Eliška

VP zastupující

1.st. +2.st

 

 

 

VŠ – ČJ, OV

 

Mgr. Kuklíková Jaroslava

VP

/ dlouhodobá PN/

1.st. +2.st.

 

 

 

VŠ-Sppg, VP

 

Mgr. Macháčková

 

1.st +2. st.

 

 

 

VŠ,sppg

 

Mgr.Materna

 

2.st.

 

 

 

VŠ-sppg

 

Michálková

 

 

 

 

vychovatel

Gymn., pgvč

 

Nosková

 

 

 

 

vychovatel

Spgš

 

Mgr.Poláková

 

Učitel 1.st

 

 

 

VŠ-Dě,pg

 

Mgr.Punčochářová

 

1.st.a 2.st.

 

 

 

VŠ-Sppg

 

Mgr. Rottová

 

 

 

učitel

 

VŠ sppg

 

Rybářová

 

 

 

učitel

 

SpgŠ

 

Říhová

 

 

 

učitel/ZP/

 

Spgš, sppg

 

Mgr. Šavrdová

ředitelka

1. a 2.st.

 

 

 

VŠ ,sppg

 

Tomková

 

 1.st

 

 

 

SPgŠ,sppg

 

Mgr..Třešňáková

 

 2.st

 

 

 

VŠ, sppg

 

Mgr. Havlová

 

 

 

logoped

 

VŠ, sppg

 

Valová

 

 

 

AP

 

SŠ, studium VŠ sppg

 

Mgr.Vargová Lada

Zástupce ředitele

1.st.a 2.st.

 

 

 

VŠ-sppg

 

Zachová

 

 

 

učitel

 

Spgš

 

Mgr.Zemanová

 

1.st.

 

 

 

VŠ - sppg

 

 

 

Pozn. :

K 30.6.2014 ukončí PP:

                 

p. Nosková vychovatel ŠD (SD)

p. Zachová – učitel MŠ zástup za PN  (SD)

p. Hovorková uč ZŠ, uč. MŠ – zástup PN (SD)

p. Kuklíková Eliška – přechod na školu jiného typu – využití aprobace

p.Valová – AP v MŠ – ukončení platnosti doporučení PPP o přidělení AP pro žáka

Tito pracovníci budou od následujícího školního roku pokračovat

 

p. Nosková vychovatel ŠD (SD)

p. Zachová – učitel MŠ doplnění úvazku učitele se ZPS (SD)

p. Hovorková uč ZŠ, (SD)

p.Valová – AP v MŠ – obnovení platnosti doporučení PPP o přidělení AP pro žáka pro ŠR 2014/2015

 

Přijatí absolventi učitelského studia : 0

Přijatí absolventi neučitelského studia : 0

 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

doplňkové pedagogické studium

2

Posilování pozitivních hodnot a postojů

Tablety do výuky

11

 

8

KPPP Pernerova 8, Praha 8

 

Vzdělání na dotek

školský management

0

-

0

-

rozšiřování aprobace

3

Speciální pedagogika, Výchovné poradenství

3

Ped.F UK,, FF UK

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Počet pedagogů: 28 

Počet akcí : 19 pro pedagogy 

 

 

         Škola významně podporuje zájem svých pracovníků dále se vzdělávat, umožňuje jim účast na odborných kurzech, seminářích a jiných aktivitách určených školským pracovníkům.

V letošním školním roce se nabízených vzdělávacích aktivit zúčastnili tito pracovníci:

Mgr. Ivona Rottová – uč. MŠ – dopravní výchova pro učitele MŠ

                                   Výuková metoda Heyrovského pro učitele MŠ

Mgr. Jar. Punčochářová – FIE  I., II. – metoda reedukace SPU

                                               Dyskalkulie – reedukace – DYS –centrum Praha

Mgr. L. Vargová – Pražské protidrogové fórum – MHMP

                                   Úskalí chvály MHMP

                                   Seminář k dotačnímu „Zdravé město Praha 2014“ - MHMP

L. Kožlová AP – Pohybové hry s hudbou

                                   Setkání AP (Domov Sue Ryder)

Ředitelka školy Mgr. V. Šavrdová – výroční odborná konference – „Změna začíná dotykem aneb iPady ve speciálním vzdělávání“

seminář PISA 2012 – ČŠI

Zákoník práce, občanský zákoník, platové předpisy, evid. Pracovní doby ve školní praxi – RESK

                        seminář „Vzděláním k integraci Romů“ – Parlament ČR

Učitelé (8) – školení Tablety, práce s programy, metody využití ve výuce

Učitelé (10) – školení Bakaláři Evidence

Učitelé (11) – Posilování pozitivních hodnot a postojů

Třídní učitelé – „Role třídního učitele v programu primární prevence“ KPPP

Mgr. E. Kuklíková VP – setkání výchovných poradců – OU Vyšehrad

Mgr.V. Albertová – Dyslexie a dysortografie prakticky – DYS – centrum Praha

Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, které mají potíže dyslektického charakteru

Mgr. P. Havlová – Logopedická prevence v předškolním věku – seminář MŠMT

 

Všechny odborné semináře byly akreditované MŠMT.

BOZP – školení vedoucích pracovníků

 

 1. 1.    Nepedagogičtí pracovníci školy

a)      počty osob

 

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

6

4,25

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

PAM – Ing. Pilařová - evidence ve VZP

Účetnictví – p. L. Hlouchová -  metodika – program Gordic


 1. III.           Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZŠP)

 

 

 1. 1.    Počty tříd / studijních skupin a počty dětí / žáků

    

škola

počet tříd / skupin

počet dětí / žáků

Mateřská škola

2

19

Základní škola

6

61

Základní škola praktická

2

18

 

 • Přípravná třída ZŠ  

2        třídy – 19 žáků 

 • Školní družina

3 oddělení – 36 žáků  

 

 

 1. 2.         Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu

 

škola

Změna v počtu žáků

odůvodnění

Mateřská škola

+1

stěhování

Základní škola

+6

-2

Stěhování , přestup na doručení PPP

Základní škola praktická

4

Přeřazení do jiného vzdělávacího programu v rámci stejné třídy

 

 

 • Přípravná třída ZŠ  

+ 2 žáci – žádost OSPOD, stěhování

 

 

 1. 3.         Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení

Zdravotní postižení celkem

Celkem

školy

děti/žáci

školy

děti

Školy

žáci

školy

žáci

3

114

1

19

2

95

0

0

z toho:

mentální

2

26

 

 

2

26

 

 

zrakové

 

 

 

 

 

 

 

 

sluchové

1

1

 

 

1

1

 

 

vady řeči

2

18

 

12

1

6

 

 

tělesné

1

1

 

 

1

1

 

 

kombinované vady

1

2

 

2

 

 

 

 

autismus

2

2

 

1

1

1

 

 

vývojové poruchy učení

3

42

 

4

2

38

 

 

vývojové poruchy chování

1

3

 

 

1

3

 

 

 

Pozn. Zdravotně postižení žáci jsou i v přípravné třídě, ale statistické výkazy se touto záležitostí nezabývají, přípravná třída se statisticky zabývá pouze dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí!

 

 

 1. 4.    Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

škola

kraj

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

 

počet dětí/žáků celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

z toho

nově přijatí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 1. 5.         Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť)

škola

Základní škola – škola individuálních možností 1.-5.ročník

z celkového počtu žáků :

prospělo

51

prospělo s vyznamenáním

12

neprospělo

1

opakovalo ročník

0

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

76,37

z toho neomluvených

2,41

       

 

škola

Základní škola – praktická – 1-9.ročník

z celkového počtu žáků :

prospělo

20

prospělo s vyznamenáním

7

neprospělo

2

opakovalo ročník

0

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

219,36

z toho neomluvených

50,15

       

 

 

 1. 6.         Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2014/2015

MŠ  - údaje o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Počet přihlášených

Počet přijatých

Počet nepřijatých

Počet nově otevřených tříd

16

16

0

0


ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP)

Počet přihlášených

Počet přijatých

Počet odkladů PŠD

Počet nově otevřených tříd

ZŠ - 16

10

6

0

 

 

 

 

 • údaje o nově přijatých do přípravné třídy a přípravného stupně

Přípravné třídy – 24 žádostí - 24 žáků přijatých – 0 nových tříd

 1. 7.    Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy jsou součástí přílohy - na CD

 

Mateřská škola

zařízení je rodinného typu s celkovou kapacitou 20 dětí. ŠVP – Školička.

V průběhu roku stav plný – 20 dětí

 

MŠ přijímá děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřena převážně na logopedické problémy, kterých aktuálně stále přibývá. Dále přijímá děti s mentálním nebo smyslovým postižením, případně s kombinovanými postiženími, děti s výchovnými problémy, děti se sociálním znevýhodněním i děti se zvýšenou hyperaktivitou na bázi LMD a ADHD.

Základním požadavkem a pozitivem pro smysluplnou práci s  dětmi je individuální přístup, odborné vedení dítěte ve spolupráci s rodinou, logopedická péče, cvičení jemné motoriky a rozvíjení grafomotoriky, program pro povzbuzení hypoaktivity a usměrňování hyperaktivity. MŠ pracuje s dětmi od 3 do 6, v případě OŠD do 7 let.

MŠ v případě doložené speciální vzdělávací potřeby přijímá a pracuje s dětmi cizinců.

Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám nezařazuje naše MŠ výuku cizích jazyků.

Pracuje organizačně i personálně v přímé součinnosti se Základní školou a mnohé aktivity jsou vykonávány společně především s přípravnou třídou a 1. stupněm ZŠ.

Děti mohou v průběhu docházky přejít v případě OŠD do přípravné třídy a je v zájmu obou škol, aby dětem s postižením v MŠ bylo přednostně nabídnuto místo v 1. ročníku ZŠ s programem Škola individuálních možností, kde je jim vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám věnována odborná speciálně pedagogická péče v  počátku školního vzdělávání

od 1. až do 5. ročníku.

 

                                                                                                                                                      

Přípravná třída

vzdělávací program -  Třídní kurikulum  –  Hrou k učení

 

V přípravné třídě je obvykle vysoký meziroční pohyb v počtu žáků.

V roce 2013/2014 jím prošlo celkem 20 dětí.

 

Je přímou součástí základní školy

Je určena dětem v předškolním věku a to od 5 let do doby nástupu do školy, a především dětem s odkladem školní docházky. Přijímá přednostně děti se sociálním znevýhodněním a z  méně podnětných rodin. Přijímá také žáky s OŠD se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žáci se zde formou hry připravují na budoucí školní aktivity, zpočátku se zdokonalují v základních návycích sebe obsluhy, chování v  kolektivu dětí, procvičují poznávání barev, rozvíjejí hrubou a jemnou motoriku, je jim věnována zvýšenou měrou péče o rozvoj vyjadřování, rozvíjení jazykové stránky projevu, rozvíjení slovní zásoby. Součástí vzdělávání je individuální logopedická péče - hodiny individuální logopedické péče jsou zaměřeny na odstranění řečových a artikulačních problémů.

Cílem působení přípravné třídy je vyrovnání vývojového handicapu dětí a umožnění rovného přístupu ke vzdělání.

Přípravná třída je vedena učitelem speciálním pedagogem, spolu s učitelem pracuje asistentka pedagoga.

Přípravná třída byla otevřena již ve školním roce 1994/95 na základě předloženého projektu společně se základní školou – nyní program Škola individuálních možností, koncipována dále podle metodického pokynu MŠMT ČR  ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele č.j.25 484/2000 – 22 .

Od 1.1. 2005 dle zákona 561/04 Sb. § 47.

 

 

Základní škola

 

                                               ŠVP – škola individuálních možností

 

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku

v 9. ročníku : 0

v nižším ročníku : 0

2 žáci uvolněni z TV ze zdravotních důvodů

V ZŠ integrováni v 1. – 5. ročníku žáci se vzdělávacím programem škola praktická. 9 žáků

Po ukončení 5. ročníku :        3  žáci základní škola běžného typu

                                               2 žáci Základní škola při Psychiatrické léčebně Bohnice

                                               2 žáci v kmenové škole Za Invalidovnou , přešli do 6. ročníku  vzdělávacího programu – Škola praktická

 

Základní škola

 

ŠVP – Škola praktická (pro 1. - 9.ročník)

 

Nejvyšší počet zapsaných žáků v průběhu školního roku v této ZŠ   -  33 

 

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku

9.ročníku :      1 žák střední odborná škola stavební a zahradnická Učňovská 1,  Praha 9 -3 - letý obor

1 žákyně odborné učiliště a praktická škola Chabařovická 1125/4 Praha 8 3 – letý obor

3 žáci odborné učiliště Vyšehrad Vratislavova 6/31 Praha 2 – 3 letý obor

1 žák ukončil povinnou školní docházku s neukončeným základním vzděláním – v 7. ročníku

2 žáci z 8. ročníku prodlužují školní docházku do 9. ročníku

2 žáci ze zdravotních důvodů uvolněni z TV.

 

Školní družina – školní klub

 

Školní vzdělávací program - Společně

 

Nejvyšší počet zapsaných žáků ve školním roce: 32

 

Ve ŠD pracují vychovatelky s úvazkem 2,5 a s nejmladšími žáky pomáhají také asistentky pedagoga.

Ve školní družině je velký pohyb v počtu žáků podle aktuálního zájmu rodičů. Rodiče často děti odhlašují a znovu přihlašují podle finančních možností úhrady za školní obědy a mnozí i podle toho zda v průběhu roku ztratí nebo získají zaměstnání. Do školní družiny přijímáme pouze žáky zaměstnaných rodičů.

V družině jsou děti z obou typů ZŠ podle věku a zájmu a jejich aktivity jsou společné.

Do ranní družiny chodí nepravidelně i starší žáci, zejména v zimním období. Družina funguje v ranních i odpoledních hodinách ve dvou  hernách ŠD a jedné kmenové třídě 0. ročníku.  Pravidelně využívá herní a sportovní prostor ve školní zahradě.

           

 1. 8.         Ověření výsledků vzdělávání

 

Organizace výuky je standardní, motivace vhodná.

V interakci a komunikaci mezi učiteli a žáky výrazná převaha pozitiv. Individuální přístup.

 

Škola podporuje žáky ve vzdělávání, vytváří jim pozitivní podmínky, kterým ve většině případů odpovídají i vzdělávací výsledky žáků.

Ve škole jsou ve velkém až většinovém množství žáci z málo podnětného rodinného prostředí, škola intenzivně spolupracuje s jejich rodiči a také s oddělením sociální prevence sociálních odborů městských částí, ze kterých žáci přicházejí, zejména s Prahou 8.

V  některých případech však výsledky řešení závažných výchovných problémů s některými žáky přetrvávají, žáci mají výrazné poruchy chování a škola musí vyvíjet maximální péči i úsilí, aby byla schopna chování těchto žáků korigovat alespoň na přijatelnou hranici.

 1. 9.         Pedagogická asistence   

 

V organizaci působí tři asistentky pedagoga.

Paní Hýlová a paní Kožlová asistují v přípravných třídách a v odpoledních hodinách spolupracují s vychovatelkami ŠD u mladších žáků.

Pomoc asistenta učiteli má obrovský význam a vzhledem k počtu dětí ve třídách a nutnosti soustavné individuální práce s jednotlivými žáky je práce s asistentem pro učitele bezpodmínečně nutná.

Paní asistentka Valová pracuje s dítětem s diagnostikovaným porušeným autistickým spektrem v MŠ.

 

 

10.     Kurzy na doplnění základního vzdělání: 0

 

 

 1. 11.     Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

 

 

Slovensko

1 žák

Vietnam

1 žák

Čína

2 žáci

ZŠ, MŠ

Německo

1 žák

ZŠ přípravná třída

 

 1. 12.     Jazykové vzdělávání a jeho podpora

 

Výuka cizích jazyků

 

MŠ  - vzhledem k postižení žáků – výuka cizích jazyků neprobíhá

 

Přípravné třídy – od školního roku 2009/10 se vyučuje formou hry 1 hodina AJ týdně.

 

Od školního roku 2010/11 vyučován AJ již i v 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně jako povinný volitelný předmět.

 

ZŠ se vzdělávacím programem Škola individuálních možností  

Od 3. ročníku  - 3 hodinová dotace týdně povinná výuka

 

ZŠ se vzdělávacím programem Praktická škola – od 6. ročníku do 9. ročníku – 1 hodinová dotace výuky týdně jako povinný volitelný předmět

 

 

 1. 13.     Výchovné a kariérní poradenství

 činnost, spolupráce s SPC, PPP

 

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně školy Mgr. E.Kuklíková v zastoupení je garantem preventivního programu školy, vede kartotéku problémových žáků školy, je v soustavném kontaktu s vedením školy a  se všemi třídními učiteli, spolupracuje podle aktuální potřeby s ostatními institucemi ve věci žáků (Úřad MČ sociální odbor - oddělení sociální  prevence a OPD, OPPP, policie aj.). Iniciuje účast žáků na akcích se zaměřením na boj proti drogám, šikaně, xenofobii a jiným negativním jevům. Zajišťuje a sama provádí pravidelné odborné přednášky pro oblast prevence patologických jevů (drogové závislosti, alkoholismus, kouření, syndrom týraného a zneužívaného dítěte, sexuální výchova, AIDS).

Sleduje školní „schránku důvěry“ a individuálně probírá se žáky jejich osobní problémy, informuje je v případě potřeby o dalších střediscích odborné pomoci, Lince důvěry, střediscích mládeže nebo protidrogovými centry. Zajišťuje sledování a vyhodnocování negativního chování žáků a pravidelné a řádné školní docházky. Každý měsíc na žákovském shromáždění seznamuje žáky celé školy s přehledem o docházce jednotlivců i třídních kolektivů, upozorňuje na kolektivy s nejlepší školní docházkou i na záškoláky.

Vyhlašuje Žáka měsíce z každé třídy, který nejlépe splnil kritéria posilující pozitivní postoje a motivaci.

Zajišťuje žákům a rodičům  informace o možnostech dalšího vzdělávání a volby povolání. Pracuje s vycházejícími žáky a jejich rodiči. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá samostatnou  informační schůzku před začátkem  přijímacího řízení do středních škol a učilišť a opakovaně další individuální pohovory a konzultace ve věci zajištění řádného vyplnění přihlášek do těchto škol. Zajišťuje pro vycházející žáky odborné exkurze zejména do odborných učilišť.

Výchovný poradce zajišťuje i jednání s rodiči problémových žáků na výchovné komisi, kam zve i sociální pracovníky nebo kurátory z odboru péče o rodinu a dítě. Práce výchovného poradce je v naší škole velmi rozsáhlá a vzhledem ke složení žáků vysoce náročná a možnost jednohodinové týdenní úlevy z úvazku přímé výchovné práce učitele je naprosto nedostatečná.

Od 1.5.2013 byla výchovná poradkyně v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Velice spolehlivě a zodpovědně ji zastupuje učitelka Mgr. Eliška Kuklíková, která byla uvedena do problematiky. Od podzimního semestru zastupující výchovná poradkyně studuje v rámci celoživotního vzdělávání čtyř semestrový kurz pro výchovné poradce na Karlově Univerzitě.

 

Problémoví žáci ve školním roce 2013/2014

Evidováno

48

Řešeno

39

Z toho

 

na  VK

7

 hlášení případů  neomluvené absence pro OPD Praha 8

28

Vyžádání  OSP a OSPOD  MČ

32

umístěním -  ústavní výchovy

1

Policie

7

Soud

3

psychiatrie

3

Vyžádaná psychologická. vyšetření

v PPP, KPPP

58

V letošním roce se konaly 2 výchovné komise, na které byli pozváni rodiče 7 žáků školy.

Byly projednány problémy kázeňské, vulgární vyjadřování, nevhodné chování k učiteli, ke spolužákům, problémy s nedostatečnou přípravou na vyučování, špatná školní docházka, neomluvená docházka, nedostatečná péče rodiny špatná spolupráce rodiny se školou.

 

 

Školní psycholog

 

Od školního roku 2000/2001 měla škola vždy školního psychologa.

V letošním školním roce jsme psychologa neměli, ale protože jeho práce je pro školu nutná, jednáme o přijetí psychologa do školy od září následujícího školního roku.

Vzhledem k dlouhodobým nemocem zaměstnanců a tedy navýšení počtu zaměstnanců nezbývá kapacita v povoleném limitu pracovníků.

 

 1. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování)

Škola má vytvořený Minimální preventivní program, který je přílohou Výroční zprávy. Úzce spolupracujeme s krajskými preventisty  a  zapojili jsme se do preventivního programu Pozitivní motivace.

 1. Ekologická výchova a environmentální výchova

 

Škola má zpracovaný ekologický program, který je součástí výuky v jednotlivých školních předmětech a pořádá v rámci ekologické výchovy různé exkurze a akce, viz akce školy. Tento program je přímou součástí školních vzdělávacích programů školy. Škola třídí odpad a vede žáky k ochraně přírody.

 1. 16.     Multikulturní výchova

 

Škola intenzivně pracuje na výchově žáků ke vzájemné toleranci a podporuje kulturu a zvyky žáků s jinou národností.

 

 1. IV.           Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti

 

 1. 1.        Stravování

 

se stravuje ve školní jídelně sousední ZŠ Petra Strozziho, za stravování svých žáků i dospělého personálu hradí organizace od roku 2002 režijní poplatky – viz ekonomická zpráva. Ve školní jídelně se stravuje asi 36 žáků.

Pravidelně se stravuje většina mladších žáků, kteří chodí do školní družiny, starší děti docházejí na obědy nepravidelně podle aktuální ekonomické situace v rodině.

Děti z se stravovaly v MŠ Sokolovská 182 Praha 8, rodiče řádně hradili obědy i dopolední a odpolední svačiny. Organizace za stravování dětí hradí režijní poplatky – viz ekonomická zpráva.

Dospělí v MŠ se nestravovali, protože MŠ Sokolovská neposkytuje smluvně obědy pro strávníky z jiné než vlastní organizace.

 

 

 1. 2.         Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy:

            Ve spolupráci s nadací Pomocná ruka a středočeským krajem jsme uspořádali dětský zájezd do důlního muzea v Příbrami. Žáci měli zajištěnu dopravu a bezplatné vstupné.

Ve škole probíhají v odpoledních hodinách kroužky zájmové činnosti:

Keramický kroužek                            12 žáků (2. – 5.ročník)

Tvůrčí činnosti                                   9 žáků (3. – 5.ročník)

Sportovní hry                                     12 žáků (3. – 5.ročník)

Šikovné ručičky                                 12 žáků (0. – 1.ročník)

 1. 3.        Účast školy v soutěžích

 

Umělecké:       3 (bez významného umístění)

Jiné: projekt „Celé Česko čte dětem“ – v MŠ a ve školní družině  

Žáci přípravných tříd a prvního stupně ZŠ se v průběhu roku opakovaně zúčastňovali výtvarné soutěže Čteme se slonem Bobem

Můj kamarád netopýr.

 

Žáci 1. ročníků se zúčastnili výtvarné soutěže Taška Šaška  

 

 

Další soutěže pořádají školy pouze interně, viz akce školy a další doplnění výuky.

 

Sběr druhotných surovin.

Dopravní soutěže.

Sportovní soutěže, Zimní olympiáda

Školní soutěž Vytvoř si své strašidlo „Podzimní skřítkové“.

Školní soutěž Vánoční hvězda

Žák měsíce – k posílení pozitivního postoje ke škole a sociálních  vztahů

 

 

4.         Akreditované programy dalšího vzdělávání:  0

 

       Zahraniční kontakty:  0   

Škola se zapojila do projektu MŠMT – prevence sociálních jevů – projekt Posilování pozitivních vztahů a postojů. Pro žáky 4. až 9. ročníku.

Škola uspěla se žádostí v dotačním programu MHMP oddělení Prevence „Praha, zdravé město“, kde získala finanční příspěvek na studium školního metodika prevence.

                 

 1. 5.         Spolupráce s institucemi

vzdělávající budoucí pedagogy – pedagogické praxe na škole

Univerzita Jana Amose Komenského

Studentka 3.ročníku sppg  - logopedická praxe v MŠ (40 hodin)

Studentka 3.ročníku sppg – 0.ročník + 1. stupeň (10 dní)

Studentka 2.ročníku sppg.  – 2.ročník  (3 týdny)

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

            Studentka 1.ročníku sppg – 1.ročník (20 hodin)

            Studentka 3.ročníku sppg – 1. Stupeň (20 hodin)

Střední škola pedagogická a Gymnázium Evropská 33

            2 studentky 3.ročníku – MŠ (4 týdny)

Vyšší odborná škola sociálně právní

            Student 1.ročníku – 1.stupeň + školní družina (3 týdny)

Služba škole Mladá Boleslav o.s.

            Frekventantka kurzu logopedický asistent – MŠ (20 hodin)

Prostor pro rodinu o.s. Černý Důl 199, 543 44

            Kurz pro osoby pečující  o malé a předškolní děti na rok 2013 – 2 studentky – MŠ (10 hodin)

Lačhe Čhave o.s.

            Osoba pracující s romskými dětmi – 1.stupeň ZŠ (2 dny)

 

 

Spolupráce školy se sociálními partnery

 

Škola spolupracuje nejvíce s KPPP v Praze 8.

Toto poradenské zařízení ve většině případů provádí odborná psychologická vyšetření žáků.

Dále škola spolupracuje s PPP pro Prahu 7 a 8, SPC Praha 8 Štíbrova, SPC při základní škole pro žáky s vývojovými poruchami chování.

Soustavně jsme v kontaktu se sociálními odbory úřadů městských částí, zejména s Prahou 8, ale i s jinými OPD podle místa trvalého nebo přechodného pobytu našich žáků. V roce 2013/2014 nejvíce jednání probíhalo se zástupci OSPODu Praha 8 a 9.

Dále spolupracujeme s pracovníky z BESIPu  i s pracovníky Městské policie v záležitostech dopravní výchovy a dopravních akcí škol,s Policií ČR, které zveme na odborné přednášky pro žáky, zejména k tématu nevhodné a nebezpečné chování, šikana a trestná činnost a kriminalita dětí a mládeže.

Jsme v nepravidelném, ale aktivním kontaktu s veřejně prospěšnou organizací Člověk v Tísni, která spolupracuje s rodinami vytypovaných žáků zejména v oblasti doučování.

 

 

Spolupráce s rodiči žáků    

 

Spolupráce s rodiči je založena na vzájemné důvěře a dobrém vztahu rodičů a školy.

Ve školním roce se konají pravidelně první pondělí v měsíci třídní schůzky, kdy mají rodiče možnost konzultovat se všemi učiteli podle jejich potřeby. Dále mají rodiče možnost využít pravidelných konzultačních hodin všech učitelů 1x týdně. Rodiče docházejí za učiteli podle individuální potřeby nebo jednotlivě na přímou výzvu učitele, někteří rodiče problémových žáků se dostaví až na jednání výchovné komise. Ze strany rodičů nebyla vůči škole podána žádná oficiální stížnost.

 

Integrace

 

Školy a zařízení v organizaci Základní škola a Mateřská škola Praha 8 Za Invalidovnou 3 jsou profilovaná pro zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Již od školního roku 2011/2012  integrujeme žáky 1. stupně, kteří mají mentální postižení a měli by se vzdělávat v příslušné součásti školy, do ZŠ s programem Škola individuálních možností, vzdělávají se ale individuálně podle školního vzdělávacího programu – Škola praktická.

 

 1. 6.         Další doplnění výuky a akce školy (další aktivity, prezentace)

 

 

Pro všechny žáky z 5. ročníku je výuková nabídka doplněna o 1 disponibilní hodinu týdně předmětem výchova ke zdraví,

v6. – 9. ročníku je výuková nabídka doplněna

o 1 disponibilní hodinu týdně předmětem rodinná výchova. V těchto hodinách jsou žáci seznamováni se základy hygieny, zdravotní pomoci, sexuální výchovou, výchovou k manželství a rodičovství, společenským chováním, péčí o dítě, s právním minimem, s nebezpečím drogových závislostí, šikany a s účinnou formou ochrany proti negativním jevům, tedy s tématy, která patří ke stěžejním v zájmu pozitivního vývoje osobnosti našich žáků.

Žáci 3. ročníku navštěvují v rámci TV kurz plavání v paláci AXA.

Žáci 0. až 3. ročníku ZŠ ŠVP „Škola individuálních  možnost“ a žáci 1. až 5. ročníku ZŠ ŠVP „Škola praktická“ rozvíjí řečový projev a výslovnost při hodinách Individuální logopedické péče. 

 

Ve školním roce 2013/2014 se žáci podle věku zúčastnili celkem

15 divadelních  představení v divadle Karla Hackera -  Jiskra

4 představení   v divadle Gong

5 představení v divadle Minaret

Děti z přípravných tříd se zúčastnily výstavy „Pastelka“ v Galerii Harfa

Žáci   0.  ročníků navštívili malou farmu v Toulcově dvoře a vyjeli na polodenní výlety do Malešického perku, Prokopského údolí, Thomayerových sadů, na Podvinný mlýn i na Pražský hrad.

Všichni mladší žáci absolvovali vycházku do okolí školy s dopravní tématikou.

Děti z mateřské školy, přípravných tříd a 1. ročníku  vyslechly přednášku s dopravní tématikou Medvídek Brumla, uspořádal BESIP, pracovníci městské policie.

1.ročník se seznámil s péčí o chrup a vyzkoušel si jak na to v akci “Veselé zoubky“.

Žáci 2. a 4.ročníku navštívili lesní Zoo v Malé Chuchli.

Žáci  2. - 4. ročníků se celoročně zúčastňovali výuky dopravní výchovy v programu „Ajaxův zápisník“, kterou ve škole pořádali pracovníci Policie ČR.

Přednášku „Povinnosti chodce v silničním provozu“ absolvovali žáci 1. -  4.ročníku.

2.ročník navštívil výstavu Adolfa Borna v Chodovské tvrzi, uskutečnil vlakový výlet do středověké vesničky Ostrá.

3.ročník navštívil výstavu „Proměny“ v Grabově vile, prohlédl si proměny městské části Praha 8 (okolí školy).

Žáci jeli na prohlídku Technického muzea.

V předvelikonoční době nachystali žáci s paní učitelkou „Masopustní svačinku“ pro všechny žáky školy.

Žáci 4. – 9. třídy odborná přednáška - Bezpečně do školy, pořádali pracovníci Policie ČR

 

Ve škole opět proběhla jarní dopravní soutěž v teoretických znalostech dopravních předpisů a v jízdě na kolech a koloběžkách za přímé asistence dopravní policie.

Pro starší žáky pořádá pracovník Policie ČR pravidelně ve škole akci Sešit plný průšvihů, o kriminalitě mládeže a její prevenci.

Pro žáky 4. – 9. ročníku přednesl pracovník policie ČR Bc.nadpr. Holub odbornou přednášku s tématem Bezpečí na ulici a Žáci a trestné činy.

Žáci 5.ročníku navštívili Technické muzeum, Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, výstavu Heydrichiáda – 2.sv. válka v Čakovicích.

Vyslechli výchovný koncert v koncertní síni Atrium „Vánoční písně a koledy

V Adventní době uspořádali učitelé se svými žáky vycházky do předvánoční Prahy.

Před zápisem žáků do1.ročníku škola pořádá Den otevřených dveří.

S využitím školní zahrady a zimního počasí proběhlo sportovní Olympijské dopoledne „Sport není jen o vítězství“ pro žáky 0. - 9.ročníku.

Na uvítání jara proběhl v celé škole Den v zeleném, který se stává tradicí.

Výchovná poradkyně připravila pro žáky 6. – 9.ročníku přednášky „Syndrom týraného a zneužívaného dítěte“, Drogy, AIDS, Šikana, Kyberšikana.

8.-9.ročník se účastnil programu sexuální osvěty „Netradičně s Radimem Uzlem“.

Starší žáci byli na  exkurzi  v SOU  Učňovská a v SOU na Vyšehradě.

SOU Chabařovická s prezentací navštívila školu .

Pro vybrané žáky školy 2. – 9.ročník jsme za spolupráce nadace Pomocná ruka a podpory Středočeského kraje připravili a uspořádali školní výlet do Hornického muzea Příbram.

 

MŠ s dětmi pravidelně jako každoročně pořádala tématicky zaměřené vycházky -  okolí školky, Památník na Žižkově, Podvinný mlýn, Vítkov, Parukářka, centrum vánoční Prahy.  Ve ŠR 2013/2014 uspořádala MŠ akci Malování vánoční dekorace – ozdoby, navštívila 5 divadelních představení v divadle Jiskra a účastnila se několika akcí v areálu školy.

 

Učitelé všech ročníků se svými žáky byli na tematicky zaměřených vycházkách, zejména do okolí školy s dopravně bezpečnostní a vlastivědnou tématikou do centra a historických částí Prahy.

Na pravidelné vycházky do okolí školy chodí děti i se ŠD. V průběhu školního roku navštívily divadelní představení a absolvovaly vycházky do parku Vysočany a Petřín.

 

 

Škola pořádá   i akce zaměřené na hlubší seznamování žáků s pravidly Ochrany člověka za mimořádných situací, nácvik úkrytu v ochranném systému Metro a také nácvik evakuace školy v rámci CO i PO. Ve školním roce 2013/2014 pod kontrolou lektora BOZP a PO, paní Mgr. Jindrovou.

Do výuky žáků ze 3. ročníků patří pravidelně půlroční výcvik v plavání v bazénu AXA.

 

Výuka je pravidelně doplňována vhodnými videozáznamy a pracemi na PC.  

V hodinách čtení a literární výchovy pravidelně využíváme školní žákovskou knihovnu. Odebíráme rovněž časopisy pro žáky  - Pusík, Pastelka, Báječná školka, Romano Vodi,

Red way.

 

Ve škole byly uspořádány tradiční akceMikulášská  a vánoční besídka na MŠ

 i na 1. stupni ZŠ.  Dětský karneval na MŠ a ve třídách prvního stupně.

V rámci Dne Země děti společně s učiteli pracují na školní zahradě.

Učitelé dětí z MŠ a přípravných tříd ZŠ uspořádali pro rodiče  opět program k oslavě Dne matek.

K oslavě MDD byla uspořádána Zahradní slavnost pro děti a rodiče celé organizace, s vystoupením mladších žáků a ukázkou prací žáků z průběhu školního roku 2013/2014.

 

Od školního roku 2013/2014 se škola zapojila do projektu „Ovoce do škol“. Žáci 1.-5-ročníku  pravidelně 1x týdně dostávají ovoce od společnosti BOVYS.

Celoročně se žáci zapojují do soutěže pražských škol ve sběru starého papíru.

 

Veškeré aktivity školy a podněcování žáků k účasti na nich vychází z představy preventivního programu školy, který je odborně zpracován a zaměřen na prevenci nežádoucích  jevů. Program je zpracován na základě dlouholeté tradice a zkušenosti především s prací s dětmi ze znevýhodněného prostředí a dětmi s postižením. Na tvorbě tohoto programu se podílí učitelé všech škol spolu s vedením školy, výchovná poradkyně a učitelky rodinné výchovy. Mnohé z uvedených aktivit jsou i přímou součástí školních vzdělávacích programů školy -  dopravní výchova, etická výchova, ekologická výchova, práce s bezpečným internetem.   

 

 1. 7.         Využití škol v době školních prázdnin

 

V době školních prázdnin ve škole probíhají údržbové práce, provoz a program  pro děti škola neorganizuje. V červnu 2014 jsme přestěhovali veškerý majetek mateřské školy a provozu školní družiny a učeben v pavilonu D v areálu Za Invalidovnou do sklepních prostor  v areálu a do prostor pavilonu C s předpokladem započetí přístavby mateřské školy a dalších plánovaných projektů.

 

 

 1. V.               Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

 

 1. 1.                  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

ČŠI – předmět inspekční činnosti:

Zjišťování a analyzování informací o podmínkách vzdělávání žáků podle RVP pro základní vzdělávání včetně programu upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, a to podle § 174 odst. 2 písm. A) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Inspekční tým.

Mgr. Boris Tvarůžek – školní inspektor

Mgr. Jana Pocová – školní inspektor

Termín uskutečněné inspekční činnosti: 30.září 2013

Inspekční činnost proběhla bez výstupu.

 

 1. 2.                  výsledky jiných inspekcí a kontrol

kontrola finačního hospodaření za rok 2013

MHMP – Odbor kontrolních činností

Oddělení finanční kontroly škol a školských zařízení

Termín uskutečněné kontroly: 12.5.2014 – 20.6.2014

Vedoucí kontroly škol a školských zařízení  - Ing. Jana Laudová

Vedoucí kontrolní skupiny – Ing. Jana Kardašová

.

Výsledné hodnocení:

Z provedené finanční kontroly vyplývá, že příspěvková organizace plní účel,  pro který byla zřízena.

Nehospodárné nebo neoprávněné použití finančních prostředků nebylo zjištěno. Svěřený majetek byl využíván hospodárně a byla zabezpečena jeho ochrana.

Testováním jednotlivých oblastí hospodaření bylo zjištěn, že účetnictví organizace bylo, až na některé případ , vedeno v souladu se zákonem o účetnictví. Zjištěné nedostatky jsou uvedeny v části II. protokolu.

Vnitřní kontrolní systém nabyl zcela funkční.

Nebylo zjištěno porušení zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kopie protokolu přiloženy v příloze č. 3.

 

 1. VI.           Školská zařízení

 

Školní družina

Škola provozuje školní družinu se třemi odděleními. Děti jsou rozděleny podle věku a tříd. Obsazenost skupin je maximální. Přednostně jsou  přijímáni děti zaměstnaných  rodičů.  Ve skupině dětí přípravných ročníků  jsou k pomoci asistentky pedagoga.  Bez jejich pomoci by provoz školní družiny v době oběda nemohl být zcela bezpečně zajištěn.

Ve školním roce 2013/2014 škola využívala k pobytu dětí 2 herny a prostor dlouhé chodby v pavilonu D v areálu školy Za Invalidovnou. 1.oddělení – nejmladší žáci mají k užívání učebnu přípravného ročníku, která je upravena i jako herna.  K pravidelnému  pobytu venku slouží školní zahrada s herními a relaxačními prvky a sportovním hřištěm  všem družinovým dětem.

V rámci programu školní družiny děti prohlubují dovednosti a talent v zájmové činnosti. Školní družina se zapojila do  projektu „Celé Česko čte dětem“

 

 1. VII.        Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Ekonomická část                 

Zahrnuje přehled o rozpočtu a čerpání rozpočtu a hospodaření organizace

v kalendářním roce 2013 a v 1.pololetí roku 2014.

Přehled o schváleném rozpočtu školy na rok 2013

Viz příloha č. 1 Rozbor hospodaření rok 2013.

 

Rozpočet v roce 2013činil po všech úpravách 12 975 151,- Kč  a byl čerpán k 31.12.2013 v celkové výši  12 975 151,- Kč.

 

Rozpočet 2013

 

 

limit

čerpáno

Celkem

12 975 151,-

12 975 151,-

Z toho

MP pedagogové + nepedagogové

7 540 000,-

7 540 000,-

odvody

2 666 000,-

2 666 000,-

OON

90 000,-

    90 000,-

Platy AP + odměny UZ 00091

367 000,-

454 480,-

Odvody UZ 00091

128 000,-

185 270,-

Platy UZ 33457 asistent

272 700,-

185 220,-

Odvody UZ 33457

95 451,-

64 829,-

ONIV přímý

84 000,-

84 000,-

ONIV provoz

1 732 000,-

1 705 352,-

Nad rámec rozpočtu

dary

VÚ zůstatek z r.2002

95 309,-

0,-

Sponzorský dar od společnosti Palladio Costruzioni z roku 2009

150 000,-

čerpáno v roce 2011                        147 498,-

zůstatek k 31.12. 2013                        2 502,-   

0,-

Sponzorský dar od Palladio Construzioni z roku 2011

150 000,-

čerpáno v roce 2011                        111 453,-

zůstatek k 31.12.2013                      38 547,- 

0,-

Zůstatek z darů Palladio

 

41 049,-

 

 

Stav fondů k 31.12.2013 a po finančním vypořádání zůstávají ve výši.

FO                   0,- Kč

FKSP                         167 536,86 Kč

RF                  136 358,-  Kč

IV F                2 185 762,35

Komentář k čerpání rozpočtu

 

1) Mzdové prostředky

 

Byly pro uvedený rok dostačující ze státního i krajského rozpočtu, ale jejich rozdělení na základě projektů a cílených UZ (pro pedagogy, asistenty, aj.) bylo nepřehledné, složité pro účetní zpracování a administrativně zbytečně náročné. Změněné podmínky pro čerpání prostředků z projektů na AP sociálně znevýhodněných žáků byly nevyhovující, protože v průběhu roku došlo k nutné výměně AP, ale nebylo možno na nového čerpat prostředky z daného UZ.

 

2) ONIV přímý

 

Byl v roce 2013 stanoven  ve výši  84 000,- Kč. 

Tato částka nedostačuje na požadované pokrytí potřeb nákupu zejména nových a moderních didaktických pomůcek podle představ a očekávání školy.

 

3) ONIV provozní náklady

 

Organizace měla v roce 2013 dostatečný finanční prostor pro řádné řešení všech provozních nákladů.

 

4) Dary

 

Na účtu organizace nadále zůstává částka ve výši 95 309,- Kč,  z daru od VÚ v Praze 6 v  roce 2002 bez bližší specifikace podmínek využití.

Na účtu organizace nadále zůstává částka  41 049,- Kč od společnosti Palladio Consruzioni, která měla  s organizací smluvní vztahy již z minulých let. Po odvodu do státního rozpočtu krytím zhoršeného hospodářského výsledku v lednu 2014 zůstatek 136 358,- Kč.

 

Organizace ukončila hospodaření za rok 2013 se zhoršeným  hospodářským výsledkem 118 102,- Kč (za asistenty pedagoga), který vyrovnala 16.ledna 2014 do státního rozpočtu.

Ekonomická část 1. pololetí roku 2014                             

Zpracováno podrobně v příloze č.2 o hospodaření za 1.pololetí roku 2014.

 

Rozpočet projednaný  a schválený MHMP k 30.6.2014

                            

 

celkem

Limit

čerpáno

 

13 502 420,-

6 158 829,09

 

MP

8 369 867,-

,-

Z toho

 

 

Pedagogové i nepedagogové

 7 700 000,-

3 660 437,-

 Z toho náhrada za PN

 

16 460,-

OON

95 000,-

48 600,-

odvody

2 727 000,-

1  325 797,-

MP UZ 00091 odměny + asistenti

348 000,-

53 166,-

Odvody UZ 00091

122 000,-

18 609,-

MP asistent ped.  UZ 33 457

321 867,-

179 688,-

Odvody z UZ 33457

112 653,-

62 891,-

ONIV přímý

91 000,-

3 513,-

ONIV provozní

2 425 000,-

848 374,-

 

 

 

Projekt MŠMT Prevence

UZ 33 122

29 900,-

 

   OON

   Odvody

ONIV přímý

17 700,-

2 200,-

10 000,-

8 000,-

0,-

5 070,-

Dotace pro 1. ročníky

0.-

0.-

 

Nad rámec rozpočtu

 

Sponzorský dar od Palladio Construzioni z 26.5.2009

2 502,-

0,-

Sponzorský dar od společnosti Palladio Constuzionni z 20.1.2011

38 547,-

0,-

dary od VÚ Praha z r. 2002 zůstatek

 

95 309,-

0,-

  

Komentář:

 

a) MP

Budou pro rok 2014 dostatečné, pokryjí tarifní mzdy.

Nerozlišování mzdových prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky je vhodné, protože škola jako organizace je jeden nedílný celek a neobejde se bez pracovníků v obou typech pracovního zařazení.

  

b) ONIV přímé

Částka pro rok 2014 se zvýšila, ale požadavky na nákup nových pomůcek, modernizaci výuky, nákup nových učebnic a pracovních materiálů vzhledem k novým výukovým požadavkům vycházejícím z požadavků školské reformy a nových školních vzdělávacích programů se také stále zvyšují.

  

c) ONIV provoz

Částka pro rok 2013 je na hraně dostatečnosti. Jelikož jsme poukazovali v roce 2013 na hraniční částku přidělenou na provoz, v roce 2014 nám byla přiznána částka lehce posílena, škola měla mimořádné náklady se stěhováním provozu MŠ.

 

 

 1. VIII.     Další informace

 

Škola splňuje cíle, které si stanovila.

Je to dobře fungující škola, která optimálně plní ve všech oblastech svou funkci.

 

Rodiče jsou se školou spokojeni, na školu nebyla podána žádná stížnost ze strany zákonných zástupců žáků.

Žáci mají vytvořeny optimální podmínky k výuce ve všech oblastech, v mnoha ohledech nadstandardní (viz například akce školy).

Žáci absolventi ZŠ jsou podle vzdělávacích výsledků ve většině případů přijati k dalšímu vzdělávání ve středních školách a odborných učilištích.

 

Škola plní cíle stanovené dosud platnými vzdělávacími programy i nově zpracovanými školními vzdělávacími programy

Školička pro předškolní vzdělávání v MŠ

Hrou k učení - třídní kurikulum pro přípravnou třídu

Od roku 2007/2008

Škola individuálních možností

Škola praktická

Společně  - ŠVP pro Školní družinu

  

Hodnocení podmínek výuky

Kapacitně objekt Za Invalidovnou odpovídal maximálnímu počtu žáků 150, tj. budova vlastní i prostory získané trvalým pronájmem. Mateřská škola na Sokolovské má kapacitu 20 žáků. Po nuceném opuštění pronajatých na základě ukončení nájemní smlouvy organizaci se škola dostala do tíživé situace. Mateřská škola se přestěhovala na provozní působiště  do DDM Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8.

Školní družina provozuje všechna oddělení v učebnách školy. Toto považuji za velice nevhodné, protože učebny i přes snahu vychovatelů zcela neumožňují dětem relaxaci a nenabízí dostatek prostoru k realizaci zájmové činnosti.

Pro provoz 1.ročníku jsme upravili místnost školní sborovny. 

2 třídy 5.-9. ročníku jsou v provizorních podmínkách v učebnách školy, které budou po dobu stavby vyučovány na adrese DDM Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8. Tento stav je velice náročný na koordinaci provozu vzdělávání. Všichni pedagogové i provozní zaměstnanci tak mají velmi ztížené pracovní podmínky.

Naplněnost tříd v základních školách i v mateřské škole koresponduje s aktuální potřebou rodičů zejména ze spádové oblasti Prahy 8 na zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do uvedených typů škol. 

 

Personální podmínky jsou dobré.

 

Věkové složení pedagogického sboru není optimální, v kolektivu sice občas přibývají

 i mladší učitelé, ale vzhledem  k vysoké náročnosti práce s problémovými dětmi školy, není velká jistota, že v organizaci vydrží dlouhodobě.

Převážná většina pedagogických pracovníků splňuje podmínku požadované kvalifikace, učitelé i ostatní pracovníci jsou podněcováni k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.

 

Řízení školy

je kvalitní ve všech oblastech, o řízení školy vypovídají průběžné kontroly, které jsou v organizaci prováděny.

  

Dlouhodobé záměry

 

Pokračovat v nabízené odborné péči všem dětským klientům od předškolního věku do doby ukončení povinné školní docházky.

Od školního roku 2011/2012 byla rozšířena výuka žáků základní školy se vzdělávacím programem Škola individuálních možností, do které docházejí především žáci s výraznými vývojovými poruchami učení a řečovými vadami až do 5. ročníku.

Tuto tendenci velmi podporuje i spolupracující  KPPP  v Praze 8, řešení bylo schváleno zřizovatelskou organizací – MHMP.

Do tříd s uvedeným výukovým programem jsou zároveň od uvedeného školního roku v plném rozsahu integrováni i žáci s mentálním postižením, kteří se ale nadále vzdělávají podle výukového programu škola praktická, mají vlastní individuální vzdělávací plán.

 

Soustavně rozšiřovat nabídku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou v přípravných třídách.

 

Soustavně a pravidelně inovovat a modernizovat stávající školní vzdělávací programy všech typů škol a zařízení organizace.

Modernizovat výuku podle ekonomických možností organizace.

 

Inovovat školní provozní prostory – dílnu pro školníka a kabinet pro skladování výtvarných a jiných potřeb a učebnic, zařídit nové plánované prostory, školní zahradu pro MŠ.

Podle možnosti doplňovat personální stav organizace mladými plně odborně kvalifikovanými učiteli a snižovat tak poměrně vysoký průměrný věk pedagogického personálu.

Ve školním roce 2014/2015 opět zaměstnat ve škole školního psychologa, který bude spolupracovat s dětmi všech věkových kategorií a s jejich zákonnými zástupci v součinnosti se spolupracujícími PPP a SPC a se školním výchovným poradcem a koordinátorem preventivního programu školy.

 

Závěr

 

Již před 100 lety si odborníci i laici na území Prahy a v oblasti Karlína uvědomovali důležitost odvětví speciálního školství a jeho existenci podporovali. 

Pro naši, pro společnost prospěšnou práci si přejeme podporu i dnešních odborníků a veřejnosti, protože jen se speciálně pedagogickou pomocí mohou z některých dětí vyrůst lidé připravení vést samostatný vyrovnaný život s přiměřeným sebevědomím.

Vedle vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se nadále budeme zaměřovat na výchovné působení na žáky v  součinnosti s preventivním programem školy.

I v následujících letech máme zájem především na dalším posilování sociálního programu pro všechny žáky našich škol.

Rozšíření vlastních prostor školy pro práci s dětmi na jejich rozvoji a usnadnění uplatnit se v běžném vzdělávacím proudu a následně v aktivním plnohodnotném životě.


 
 

 

Výroční zprávu pro rok 2013/2014

 

zpracovala a předává

 

Mgr. Vladimíra Šavrdová

ředitelka školy

 

K datu 30.10.2014

 

 

Příloha č.1

 

S výroční zprávou a přílohami byli seznámeni pracovníci školy.

 

  

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou v souladu s § 168,odst.1,zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Přílohou výroční zprávy je  zápis  z tohoto jednání Školské rady dne:……7.10.2014……..

 

 

V  Praze dne………8.10.2014……………….        

 

Příloha č. 2

 

Prevence sociálně patologických jevů

 

 

Společensky nežádoucí jevy tvoří širokou škálu problémů, které se obvykle vzájemně prolínají a jsou zejména u dětí a mládeže výrazným rizikem zdravotním, společenským i ekonomickým. Patří sem nejen zneužívání drog a drogové závislosti včetně kouření a alkoholismu, ale i šikana, násilí všeobecně ,  vandalismus a další produkty současného životního stylu.

Prevencí těchto jevů se rozumí především prevence primární, to je oslovit děti dříve než nadejde doba skutečného setkání s drogou a  ostatními nežádoucími jevy.

Ve škole je základním nástrojem prevence fungující minimální preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit. Na jeho plnění se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 

 

Podmínkami pro jeho realizaci je:

 

a)      vytváření optimálního klimatu ve třídě a skupině, zaměření učitele na pěstování kladných vztahů mezi dětmi vzájemně, mezi dětmi a dospělými, zvýšená péče potenciálním obětem  šikany, vytváření vztahů důvěry mezi školou a rodiči a školou a žáky. Fungující  anonymní schránka důvěry.

b)      Soustavné vzdělávání pedagogů pro oblast prevence nežádoucích jevů a využívání získaných poznatků v praxi, zejména v hodinách rodinné výchovy, občanské nauky, ve slohovém výcviku, řečové výchově, prvouce i vlastivědě a dále při jednáních se žáky a rodiči – pohovory, třídní schůzky, výchovné komise.

c)      Práce výchovného poradce, evidence problémových žáků a práce s nimi, práce školního psychologa, spolupráce s odborem péče o rodinu a dítě ve sledovaných případech. Přednášky výchovného poradce žákům od 3. do 9. ročníku  spojené s „povídáním“, nácvikem jednání v zátěžových situacích, nácvik odmítnutí nabídky drogy, nácvik schopnosti svěřit se,  seznámení dětí s možnostmi pomoci – Linky důvěry, protidrogových center a odborníků. Schránka důvěry ve škole.

d)     Soustavná profesionální orientace, několikaletá práce s každým žákem, posilování vědomí dítěte o významu dalšího vzdělávání jako priority, volby povolání a společenského uplatnění, exkurze do učilišť, umístění dětí do zvolených učebních oborů. V Případě neumístění jednání s Úřadem práce a podchycení případů, které jsou nejzranitelnější.

e)      Spolupráce s OPD – přítomnost sociálního pracovníka nebo kurátora na jednáních VK, následná okamžitá jednání pracovníka s rodiči, kteří se na VK nedostavili. Úzká spolupráce s KPPP. Aktuálně spolupráce s Policií, Soudem, Úřadem MČ - sociálním a zdravotním odborem – metodikem preventivních aktivit

f)       Důraz na co nejširší nabídku volno časových aktivit – fungující školní družina, zájmové kroužky ve školním klubu. Pěstování talentu dětí a jejich podněcování ke smysluplnému využití volného času. Zaujímat žáky pro vytváření hodnot, prohlubovat jejich estetické cítění v předmětech PV, VV, předcházení bezcílnému bloudění a potulování, které by mohlo vyústit v trestnou činnost nebo nežádoucí chování.

g)      Vypracovávání žádostí o granty na finanční podporu uvedených aktivit, zajištění co nejzajímavější nabídky aktivit a tím získání a co největšího počtu dětí..

h)      Důsledná a nepřetržitá kontrola nad docházkou žáků , okamžité jednání s rodiči v selhávajících případech, pravidelné měsíční vyhodnocování docházky všech žáků a vyvozování důsledků ze  záškoláctví.

i)        Péče věnovaná žákům se odráží v účasti dětí v soutěžích a vystoupeních ve škole i mimo školu.

 

Zpracovala Mgr. E. Kuklíková

výchovná poradkyně

 

 

 

Příloha č.3

 

           

Zpráva o výsledku kontroly Odboru kontroly MHMP o hospodaření v roce  2013.

12.5. – 20.6.2014

 

  Kopie zprávy přiložena.

 

Příloha č. 4

 

Hodnocení činnosti školské rady

 

Výroční zprávy